Home » ห้วงเสน่หา (นาวาหัวใจ, #2) by จั้นชิง
ห้วงเสน่หา (นาวาหัวใจ, #2) จั้นชิง

ห้วงเสน่หา (นาวาหัวใจ, #2)

จั้นชิง

Published
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

เขาดูปราดเดียวกรูวานางไมนาไวใจ แตเหตุใดเขายังหาเรืองพาตนเองเขาไปใกลชิดนางอยูเรือยกันหนอ..........ทุกคนในจวนอองตางกรูดีวาหากเขาฉีเออรเลอผูเปนนายเหนือหัวหงุดหงิดขึนมาเมือไร ไมวาใครกหาทางเอาตัวรอด หลบลีหนีหนาหายไปกันหมด ดังนันจะไมใหเขาแปลกใจไดอยางไรเมืMoreเขาดูปราดเดียวก็รู้ว่านางไม่น่าไว้ใจ แต่เหตุใดเขายังหาเรื่องพาตนเองเข้าไปใกล้ชิดนางอยู่เรื่อยกันหนอ..........ทุกคนในจวนอ๋องต่างก็รู้ดีว่าหากเขาฉีเอ่อร์เล่อผู้เป็นนายเหนือหัวหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไร ไม่ว่าใครก็หาทางเอาตัวรอด หลบลี้หนีหน้าหายไปกันหมด ดังนั้นจะไม่ให้เขาแปลกใจได้อย่างไรเมื่อสาวใช้คนใหม่ที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ใดกลับทำตัวตรงกันข้ามกับผู้อื่น เขาโมโหทีไรเป็นต้องเห็นนางอยู่ใกล้ๆ ให้เขาได้หาเรื่อง ได้ระบายความโกรธใส่เสียทุกครั้งแต่ยิ่งเขารังแกนางมากเท่าไร ไฉนเขายิ่งรู้สึกไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือนางที่ต้องเป็นฝ่ายเจ็บใจกันแน่